Koalicja AI w Zdrowiu oraz Grupa ds. sztucznej inteligencji w zdrowiu zaprezentowały swoje stanowisko w spawie projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. 

Koalicja oraz Grupa zwracają uwagę w szczególności na zagadnienia dotyczące rejestrów medycznych, nowych wymagań prawnych w zakresie interoperacyjności, systemów premiowania jakości, danych medycznych z perspektywy RODO oraz krajowych regulacji dostępu do danych medycznych.

Zgodnie z uzasadnieniem Projektu jego celem jest „wdrożenie rozwiązań prawno-organizacyjnych, które w sposób kompleksowy i skoordynowany będą realizowały priorytety polityki zdrowotnej w obszarze jakości”. Pojęcie jakości stosowane na gruncie Projektu jest definiowane i mierzone przez trzy wskaźniki, odnoszące się do klinicznego, konsumenckiego i zarządczego obszaru udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Pojęcie to ma być dalej doprecyzowane na poziomie rozporządzenia ministra właściwego ds. zdrowia.

W ocenie Koalicji oraz Grupy kluczowym elementem zapewniającym tak rozumianą jakość będą rozwiązania informatyczne bazujące na danych wysokiej jakości, w szczególności oprogramowanie korzystające ze sztucznej inteligencji („systemy AI”). Ponieważ głównym czynnikiem hamującym rozwój systemów AI w ochronie zdrowia są bariery regulacyjne, w ocenie Koalicji oraz Grupy komentowany Projekt musi odnieść się do tych zagadnień, jeśli ma osiągnąć planowany cel. Barierami tymi są m.in. brak dostępu do danych, niska jakość danych oraz niejasne regulacje krzyżowe (np. nakładanie się reżimów prawnych z kilku aktów normatywnych).

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią stanowiska:

Stanowisko ws. projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta